rx online

Tầm nhìn


 

Dẫn dắt và truyền cảm hứng đam mê khoa học kỹ thuật, sáng tạo cho trẻ em Việt Nam.

 

Mục tiêu dài hạn


 

  • Đào tạo trẻ em kĩ năng thiết kế, lắp ráp và lập trình rô-bốt nhằm tư duy logic và sáng tạo
  • Phát triển các kỹ năng mềm cho trẻ em
  • Nâng cao nhận thức của nhà trường và xã hội về hiệu quả của việc tiếp cận sớm khoa học kỹ thuật ở trẻ em

 

Các giá trị


  • Sáng tạo – Năng động – Nhân văn

    .

“Learning to write programs stretches your mind, and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains.” Bill Gates.