I. Mô tả bài thực hành

Trong bài này, chúng ta sẽ đọc giá trị nhiệt độ và độ âm của căn phòng và hiển thị lên LCD.

II. Linh kiện và cách nối dây

2.1 Cảm biến DHT11

2.1 Cảm biến DHT11

2.2 Cách nối dây

2.2 Cách nối dây

5V (Arduino)VCC (chân 1, DHT11)
GND (Arduino)GND (chân 4, DHT11)
2 (digital, Arduino)DATA (chân 2, DHT11)
5V (bất kỳ, kit VST)VCC (I2C)
GND (bất kỳ, kit VST)GND (I2C)
A4 (Arduino)SDA (I2C)
A5 (Arduino)SDL (I2C)

III. Thực hiện

Bước 1: Nạp thư viện LiquidCrystal_I2C và thư viện DHT11 lên Arduino IDE. (Nếu bạn đã thực hiện bài thực hành LCD rồi thì bạn không cần phải nạp thư viện lại một lần nữa.)

Lưu ý: Thư viện cho cảm biến DHT11 nếu nạp bằng Manage Libraries trong một số Arduino IDE không thể biên dịch được. Do đó trong bài này ta nạp thư viện từ tập tin nén tải về bằng cách sau:

Tải thư viện DHT11 về từ đây. Sau đó bạn nạp thư viện bằng cách bấm Sketch > Include Library >Add .ZIP Library và chọn tập tin nén tải về.

Bước 2: Tải đoạn code sau lên Arduino, chỉnh biến trở trên I2C cho LCD hiện rõ chữ và quan sát thông tin xuất ra trên màn hình LCD.

IV. Giải thích chương trình

Tương tự bài thực hành trước, trong bài này, ta cũng khởi tạo một đối tượng lcd thuộc lớp LiquidCrystal_I2C và đối tượng dht thuộc  lớp DHT. Các phương thức của đối tượng lcd đã được giải thích trong bài thực hành LCD. Các phương thức dùng cho đối tượng dht bao gồm:

  • readHumidity(): đọc giá trị độ ẩm hiện tại
  • readTemperature(): đọc giá trị nhiệt độ hiện tại

V. Demo kết quả

 

Bài viết liên quan