I. Mô tả bài thực hành

Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với vòng lặp FOR và điều khiển dãy LED sáng dần rồi tắt dần dùng vòng lặp FOR.

II. Linh kiện và cách nối dây

ArduinoKit VST
2D1
3D2
4D3
5D4

III. Thực hiện

Tải đoạn code sau lên Arduino, sau đó quan sát các đèn led.

IV. Các khái niện lý thuyết trong bài

4.1 Vòng lặp For

4.1 Vòng lặp For 
Trong lập trình, khi một công việc được lặp lui lặp tới nhiều lần thì ta nghĩ ngay đến dùng vòng lặp. Vòng lặp FOR là một kiểu vòng lặp phổ biến. Ví dụ trong hàm setup(), thay vì khai báo 4 dòng lệnh

pinMode(1, OUTPUT);

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

một cách nhàm chán, ta sử dụng vòng lặp FOR như trong dòng lệnh 4-7.

Cú pháp lệnh FOR như sau:

for (khởi tạo; điều kiện; biểu thức)

     {

         // Các câu lệnh trong vòng lặp FOR

     }

Có 03 mệnh đề trong câu lệnh FOR bao gồm:

  • khởi tạo: khởi tạo giá trị ban đầu cho biến đếm i. Ví dụ ở dòng 11 thì i=2, ở dòng 16 thì i=6.
  • điều kiện: điều kiện để dừng vòng lặp (nếu điều kiện thỏa mãn thì dừng).
  • biểu thức: biểu thức tính lại biến đếm trong mỗi lần lặp. Ví dụ: Ở dòng 11, i++ nghĩa là i=i+1, tức là tăng i một đơn vị sau khi thực hiện các câu lệnh trong vòng lặp FOR. Ở dòng 16, i– nghĩa là i=i-1,tức là giảm i một đơn vị sau khi thực hiện các câu lệnh trong vòng lặp FOR.

Các câu lệnh trong vòng lặp FOR được đặt trong dấu ngoặc móc {}. Ví dụ hình sau trình bày lưu đồ của vòng lặp FOR cho các dòng lệnh 4-7. Có tất cả 4 lần lặp.

4.2 Giải thích cấu trúc chương trình

4.2 Giải thích cấu trúc chương trình

  • Dòng 4-7: gán các chân từ 2 đến 5 là các chân xuất (output).
  • Lặp lại mãi mãi:
    • Dòng 11-15: bật dần các LED gắn với các chân 2, 3, 4, 5 mỗi giây một LED.
    • Dòng 16-20: tắt dần các LED gắn với các chân 5, 4, 3, 2 mỗi giây một LED.

V. Bài tập

Câu 1: Cộng các số từ 1 đến 100 và in kết quả ra màn hình LCD.
Câu 2: Cộng các số chẵn từ 1 đến 100 và in kết quả ra màn hình LCD.

VI. Demo kết quả

Bài viết liên quan