I. Mô tả bài thực hành

Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với cú pháp lệnh điều kiện qua lập trình cho nút nhấn. Khi nhấn nút 1 thì led D1 sáng.

II. Linh kiện và cách nối dây

ArduinoBoard
11(digital)1 (nút nhấn)
2D1 (LED)

III. Thực hiện

Tải đoạn code sau lên Arduino, sau đó nhấn nút và quan sát đèn led.

IV. Các khái niện lý thuyết trong bài

digitalRead(x): đọc trạng thái digital của chân tín hiệu x.

Lệnh điều kiện IF:

Trong bài này chúng ta làm quen với lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện được sử dụng rất nhiều trong lập trình. Có nhiều ví dụ trong đời sống có thể áp dụng lệnh điều kiện:

  • Nếu trời mưa thì mang ô.
  • Nếu điểm lớn hơn 5 thì đạt, nếu không thì trượt. Sử dụng lệnh điều kiện trong C có 2 cách:

Cách 1: 

if (điều kiện)

{

//khối lệnh 1 nếu điều kiện thoả mãn

}

Chương trình kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện thỏa mãn thì thực hiện Khối lệnh 1 trong thân lệnh IF. Nếu điều kiện không thỏa mãn thì bỏ qua Khối lệnh 1 và chương trình thực thi tiếp lệnh tiếp theo sau lệnh IF. Lưu đồ của lệnh điều kiện theo cách 1 như sau:

Cách 2:

if (điều kiện)

{

//khối lệnh 1 nếu điều kiện thoả mãn

}

else

{

//khối lệnh 2 nếu điều kiện KHÔNG thoả mãn

}

Chương trình kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện thỏa mãn thì thực hiện Khối lệnh 1 trong thân lệnh IF. Nếu điều kiện khong thỏa mãn thì thực hiện Khối lệnh 2. Sau đó chương trình thực thi tiếp lệnh tiếp theo sau lệnh IF. Lưu đồ của lệnh IF theo cách 2 như sau:

V. Bài Tập

Câu 1: Lập trình để nhấn một nút thì còi phát âm thanh. Gợi ý: Chỉ cần chuyển chân kết nối LED sang chân kết nối còi.

Câu 2: Thay đổi chương trình để sử dụng lệnh IF theo cách 1. Nhấn nút thì đèn sáng trong 01 giây sau đó tắt?

Câu 3: Sử dụng vòng lặp FOR để nhấn một nút thì dãy đèn sáng hoặc nhấp nháy theo một kiểu nào đó bạn tự sáng tạo?

VI. Demo kết quả

Bài viết liên quan